با نظم دهنده‌های میناردینو به میز و فضای کار خود نظم بدهید.